top of page

Online ügyvédi szolgáltatások – cégalapítás, cégmódosítás, ingatlan adásvétel otthonról

Az ügyvédi ellenjegyzést, közreműködést igénylő ügyek intézéséhez nem szükséges feltétlenül személyesen az irodába fáradnia, előzetes konzultációt követően távolról, akár külföldről is lehetősége van szerződni.

 

Távazonosítás


Egy dokumentum ügyvédi ellenjegyzésének előzetes feltétele az ügyfél azonosítása. A hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy a pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosításra és az ügyvédi ellenjegyzésre is videóhívás útján kerüljön sor, anélkül, hogy az azonosított vagy aláíró fél az ügyvéd előtt személyesen megjelenne, illetve függetlenül attól a körülménytől, hogy az eljáró ügyvéd találkozott-e valaha az ügyféllel vagy sem. A videóhívásra sor kerülhet többek között a következő, a Magyar Ügyvédi Kamara által korábban auditált elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével: Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Google Meet.


A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul. Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatását is meg kell követelni az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az okmány mozgatása esetén jól felismerhetően megtörik a fény). Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni. Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről. Bizonyos ügyletek során a távazonosítás esetén fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, illetve kifejezetten nyilatkoztatni kell az azonosított személyt arról is, hogy ő maga, közeli hozzátartozója vagy a vele szoros kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplőnek minősül-e, amely esetben a kiemelt közszereplőkre irányadó szabályok szerint kell az azonosítás során eljárni. Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie szükséges, és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.


Távellenjegyzés


A hagyományos ellenjegyzés alternatívája a nevesített elektronikus hírközlő hálózatok valamelyikén keresztül történő ügyvédi ellenjegyzés, amelynek lényege, hogy az okiratot aláíró fél nem jelenik meg személyesen az ügyvéd előtt az okirat aláírása során, nyilatkozatait az ügyvéd által rögzített felvétel bizonyítja. Az előzetesen elkészített és megtárgyalt dokumentumok tervezetét az azonosítást követően az ügyfelek alapvetően papír alapon, saját kezűleg írják alá és küldik meg ügyvédnek vagy a már visszaküldött és aláírt dokumentumok tekintetében utólag nyilatkoznak az aláírás sajátként történő elismeréséről. Még egyszerűbben működik az ügyvédi ellenjegyzés, ha az okirat elektronikus változatát az ügyfél minősített elektronikus aláírással látja el vagy egyébként magánszemélyként tett nyilatkozatát azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) írja alá.


A távellenjegyzés másik nagy előnye, hogy az okirat aláírásának helye lényegtelen, így nem kell bajlódni konzuli tisztviselői vagy közjegyzői hitelesítéssel, illetve az Apostille tanúsítvány beszerzésével, díjának megfizetésével.


Amennyiben Ön a jövőben élni szeretne a fentebb ismertetett szolgáltatással, forduljon az Ifj. Dr. Halmos Péter Ügyvédi Irodához bizalommal a megadott elérhetőségeken.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page